Privacy Statement

Wij* begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken. 

Opslag van jouw gegevens  
Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou in het kader van een sollicitatie of bel-me-terug verzoek ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een vacature of wanneer je via het contactformulier of per email contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:  

Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.  
Gegevens noodzakelijk voor het opstellen van het arbeidscontract, zoals betalingsgegevens en je BSN, en een kopij van je identiteitsbewijs.

Communicatie tussen jou en ons.
 • Sollicitatiegegevens in het kader van jouw sollicitatie.
 • Je cv.
 • Mogelijker: je foto.
 • Je werkervaring en daartoe aangeleverde referenties.
 • Wanneer toepasselijk: een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).
 • Mogelijke toepasselijke bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens.
Wij gebruiken deze gegevens om het sollicitatietraject te vervolledigen en je hopelijk een arbeidscontract aan te kunnen bieden. Dit doen wij op de grondslagen gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichtingen en mogelijk, toestemming.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens  
Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment.

We bewaren de gegevens ter behoeve van de sollicitatie tot maximaal vier weken na het afronden van de vacature. Wij kunnen je ook toestemming vragen om deze gegevens langer te bewaren. Wanneer je deze toestemming geeft, bewaren wij deze voor maximaal een jaar. Deze toestemming kun je altijd intrekken door een mail te sturen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

Bij het vormen van een arbeidsovereenkomst bewaren wij de gegevens daartoe noodzakelijk voor de wettelijke periode voor een personeelsdossier. Hierover zal je meer informatie ontvangen wanneer dat van toepassing is.

Verdere toelichting  
Wij zijn bevoegd werkzaamheden onder onze leiding door één of meerdere andere Salta Group -vennootschappen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan één of meerdere andere Salta Group - vennootschappen over te laten, zulks onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. 

Delen van jouw gegevens
In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals recruiters en bedrijven die jouw referenties controleren. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw sollicitatie. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.  

Tot slot, het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.  

Je hebt de volgende rechten:
 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.
Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.

Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.  

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@ncoi.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen 
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Functionaris gegevensbescherming  
Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.  

Wijzigingen Privacy Statement
Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies Salta Group gebruikt voor welke doelen, raden we je aan dit Privacy Statement regelmatig te lezen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 6 augustus 2022.